foto cmc

Blog evangelist

René Strengholt 26 - 04 - 2018

Lessen van vijf jaar zoekdiensten

In april was het vijf jaar geleden dat in de Nieuwe Kerk de eerste zoekdienst werd gehouden. Na vijf jaar een maandelijkse dienst (behalve augustus), waarin een variëteit aan thema’s langs is gekomen, hebben we onlangs als organiserend kernteam de balans opgemaakt.  We zijn de zoekdienst gestart als aanvulling op het netwerk dat er was met ontmoetingsplekken als de Jessehof, de Open Maaltijd in buurthuis De Wending, de Alpha-cursussen e.d.  We merkten dat voor veel mensen die we daar ontmoetten de stap naar een wijkgemeente groot was. Met de zoekdienst hoopten we een plek te creëren waar Delftenaren bij wie de kerkgang niet in het systeem zit makkelijker betrokken zouden raken en waar ze ervaren dat ze gezien worden. En waar de inhoud, taal en vormen dichtbij hun leefwereld zouden staan. Deels is dat gelukt. Er is een groep van 20 à 30 mensen die we met regelmaat bij de zoekdienst terugzien. Wat we van hen terug horen is dat ze waardering hebben voor ongedwongen sfeer, de ontmoeting, de interactie in de dienst in gesprek en rituelen, de aansprekende liederen die de muziekgroep zingt en speelt, de heldere manier waarop bijbelse thema’s verbonden worden met het leven van vandaag, de combinatie van eenvoud en diepgang.  We horen dit ook soms van toeristen die zomaar aanschuiven. Blijkbaar hebben we een taal en stijl gevonden die mensen van vandaag kan aanspreken, ook als ze niet direct een kerkelijke achtergrond hebben. De zoekdienst is volgens ons een goede plek om een bekende van buiten de kerk een keer naar uit te nodigen. U bent ook van harte welkom zelf een keer te komen kijken.

De meeste bezoekers van de zoekdienst zijn via andere missionaire of diaconale activiteiten in contact gekomen met de kerk en met bijvoorbeeld de missionair werker. De meesten bezoeken ook de Jessehof. Een enkeling is bij de zoekdienst gekomen via publiciteit in de krant of in het kerkblad. Mensen die niet gewend zijn naar de kerk te gaan komen blijkbaar niet zomaar naar een dienst toe. Het loopt voornamelijk via relaties. Het werkt maar beperkt om de deur te openen en te zeggen ‘kom naar ons’, hoe aantrekkelijk je aanbod misschien ook is. Een zoekdienst is nog altijd een dienst in een kerkgebouw. De bezoekers hebben voor het merendeel ook wel een vroegere of huidige lijn met de kerk, op een enkeling na. Blijkbaar is een dienst niet direct een eerste activiteit waar je niet-kerkelijken mee trekt.  De keren dat we in de Jessehof zaten haakten er meer bezoekers aan, ook niet-kerkelijke, omdat we op ‘hun terrein’ kwamen. Om missionair te zijn is het nodig dat de kerk eerst de stap ‘naar buiten’ zet en in ontmoeting komt met mensen om haar heen. Wat dat betreft concluderen we dat de zoekdienst nog teveel een op zichzelf staande activiteit is, ook ten opzichte van de wijkgemeenten. Het functioneert nu als een aanvulling op een aantal bestaande ontmoetingsplekken. De vraag waar we voor staan is: laten we het daarbij omdat het voor de huidige groep bezoekers waardevol is of gaan we meer inzetten op gemeenschapsvorming en verbinding in de binnenstad, in en rond de monumentale kerken?  Willen we werken aan de vorming van een city-kerk of stadspastoraat, zoals in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad gesuggereerd wordt?   En zo ja, wat is daarvoor nodig?

Na vijf jaar zoekdienst zijn we dankbaar voor de mensen die we hebben ontmoet en leren kennen bij de zoekdienst. Er zijn waardevolle contacten uit ontstaan en er zijn relaties verdiept. We kijken ook dankbaar terug op heel veel mooie diensten waarin we als vrijwilligers en als bezoekers ons samen aangesproken wisten en ons aan elkaar verbonden wisten. We constateren dankbaar dat we in de zoekdienst hebben ervaren dat God aanwezig is en werkt. Tegelijkertijd zijn de zoekdiensten geen doel in zichzelf en is het goed na vijf jaar te kijken hoe we ermee verder willen. Dit is ook een zaak van gebed. Bidt u mee?

Namens het kernteam van de zoekdiensten , René Strengholt