foto cmc

Blog evangelist

René Strengholt 01 - 03 - 2016

Wie nodig je uit?

Vorige week sprak gemeentestichter Arjen ten Brinke in Delft over het christen zijn in je directe omgeving. Hij vertelde dat ze in zijn nieuwe gemeente werken met zgn. Matteüs-feestjes. Hij baseerde dit op het verhaal van de roeping van de tollenaar Matteüs (Mt. 9:9-13, bij Marcus en Lukas heet hij Levi). Jezus vraagt hem om Hem te volgen en Matteüs doet dit meteen. Hij houdt nog wel een maaltijd thuis, misschien een afscheidsmaaltijd nu hij op weg gaat met Jezus. Hij nodigt zijn vrienden uit, andere belastingbeambten en meer mensen die in die tijd niet goed bekend stonden. Hij nodigt ook Jezus en diens vrienden uit. Met z’n allen zitten of liggen ze aan tafel. Een bijzonder gezelschap bij elkaar. Samen eten betekende in die cultuur elkaars leven delen.

Arjen ten Brinke ziet in deze maaltijd een model hoe we relaties kunnen opbouwen met mensen van buiten de kerk en iets van Gods liefde kunnen laten zien. Als je een feest geeft nodig dan niet alleen je medechristenen uit,  maar juist ook mensen die Jezus niet volgen. Laat beide groepen elkaar ontmoeten. Wees bijvoorbeeld eens de eerste in je straat die een straatfeest geeft of een nieuwjaarsborrel. Neem een stap uit je comfort zone en begeef je onder de mensen, net als Jezus. Ga samen eten, iets vieren,  leef met elkaar mee, deel elkaars moeiten en vreugden. Je zult verrast staan van de mogelijkheden die zich dan voordoen om iets van je geloof te laten zien. Het is fijn om op te trekken met mensen die hetzelfde denken en bij dezelfde groep horen als jij, maar het kan de weg van de minste weerstand zijn. Dat geldt ook voor de kerk. Zijn niet veel activiteiten die we organiseren zijn intern gericht? Het is goed om naar elkaar om te zien, maar laten we niet veel kansen liggen om in relatie te komen met mensen om ons heen? Er zijn mooie initiatieven in Delft waar dat wel gedaan wordt, zoals de Jessehof en andere inloopplekken. Maar vaak staan deze wat los van het ‘gewone’ gemeente-zijn. Hoe kunnen we buitenstaanders meer betrekken bij ons kerk-zijn doen en groeien in gastvrijheid? Arjen ten Brinke gaf ons mee dat het daarbij niet draait om activiteiten, maar om relaties.

Jezus kreeg kritiek van de Farizeeën omdat hij bij Matteüs de maaltijd deelde met ‘tollenaars en zondaars’. In zijn reactie laat Hij de kern zien van zijn missie: “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel”. God wil barmhartigheid, geen offers. “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars”. Jezus hield geen afstand van mensen die een rommeltje maken van hun leven of op zichzelf gericht zijn. Hij zocht ze op, zoals een dokter de zieken niet schuwt, maar er juist voor hen is. Uit barmhartigheid, diep bewogen. Hij heeft ons bestaan, met als zijn barsten en scheuren, gedeeld. “De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen”, zegt Jezus over zichzelf. Op de inspiratieavond zei Ten Brinke: “Als God zelfs naar mij heeft omgezien, dan is dat toch ook mogelijk voor mijn buren?”

De stap zetten uit je eigen veilige wereld naar mensen om je heen - met een Matteüs-feestje of hoe dan ook - heeft daarom alles te maken met het weerspiegelen van Jezus, van zijn karakter, van zijn dienende en zichzelf gevende liefde. Lees Lukas 14:12-13 er maar eens op na. Als je dat tot je door laat dringen, wie nodig jij dan uit? Wie mag er dan niet ontbreken op jouw Matteüsfeestje?